Site İçi Arama

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

Veri Politikamız
 
Şenova Tekstil İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle Şirket olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz.
 

Veri Sorumlusu Bilgileri
   
Veri Sorumlusu:Şenova Tekstil İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi.
Adres:Boğazköy İstiklal Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:1232, Arnavutköy/İSTANBUL
Tel & Faks No.:0212 683 60 16 / 0212 683 80 19
E-mail:info@senovatekstil.com
KEP Adresi:Senovatekstil.01@hs01.kep.tr

1. Politikanın Kapsamı
 
Bu Politika; gerçek kişi olmak kaydıyla şirket hissedarları, iş ortakları, şirket yetkilileri, çalışan adayları, ziyaretçiler, müşteriler, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişilere ait verilerin işlemesi halinde uygulanacaktır.
 
2. Tanımlar
 
İşbu politikada kullanılan kişisel veri ve veri işleme kavramları Kanun’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. Kanun’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
 
3. Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

 
3.1 Çalışan Adaylarının Verilerini İşleme Amacımız
 
Şirketimiz’e iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verileri:
Çalışan adayı hakkında araştırma yapmak, adayın konuya ilişkin vermiş olduğu açık rıza doğrultusunda ileride açılacak uygun pozisyonlar için başvurunun değerlendirilmesi, başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya kişinin açık rızası bulunması halinde, adayın niteliklerine uygun olarak sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek, ilgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
 
3.2 Çalışanlarımızın Kişisel Verilerini İşleme Amaçlarımız
 
Şirketimiz çalışanlarının kişisel verileri:
Çalışanların yönetimi ve iş düzeninin sağlanması, yasal, idari veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, asgari geçim indirimi kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, güvenlik ve internet kullanımı ile ilgili koşullar gibi Şirket politikalarına uyumun sağlanması, eğitim ve kalite kontrol gibi işletmesel gerekliliklerin yerine getirilmesi, çalışanların işe uyumunun sağlanabilmesi için oryantasyon programlarının yürütülmesi, spor faaliyetlerinin düzenlenmesi, organizasyonlar düzenlenmesi, bu hususta gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması, çalışanların organizasyonlara davet edilmesi ve organizasyonlara katılımın takip edilmesi, çalışanların yurt içi veya yurt dışı seyahat organizasyonlarının sağlanması, otel rezervasyonlarının yapılması, vize işlemlerinin yürütülmesi, referansların kontrolü, çalışanlara zimmetlenen eşyaların veya araçların takibi, kontrolü, denetlenmesi, çalışanların mesai saatlerinin takibinin yapılması, şirket nezdinde yürütülen faaliyetlere ilişkin her türlü belgenin, dokümanın takibinin yapılması, kimler tarafından elde edildiği, ödünç alındığı, arşivlendiği, imha edildiği ve benzeri faaliyetlerin kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin kayıtların tutulması, sendikaların kaynaktan kesme uygulaması gereği sendika üyelik aidatlarının maaştan kesilebilmesi, Şirket’in iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, çalışanların performans değerlendirmelerinin yapılması, şirket içi görev dağılımının yapılması, görev tanımlarının belirlenmesi, görev değişikliklerinin bildirilmesi, Şirket’in iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, şirket içi eğitimlerin organize edilmesi, eğitimlere katılımın takip edilmesi, eğitimlere katılacak uygun çalışanların belirlenmesi, çalışan masraflarının belirlenmesi, harcırah çıkarılması, masrafların kontrol edilmesi, çalışanlara gerekli ödemelerin yapılması, masrafların ve ödemelerin takibinin yapılması, çalışılan pozisyonun gerektirdiği sağlık koşullarına uygunluğun denetlenmesi, çalışanın periyodik sağlık kontrolleri, muayene ve gözetimlerin yapılması, çalışanın sağlığına uygun pozisyonda çalışmasına yönelik iş yerinde idari düzenlemelerin yapılması, İş ilişkisinin sona ermesinden sonra ortaya çıkabilecek sağlığa dayalı hukuki süreçlerin aydınlatılması, uyuşmazlıkların giderilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların terfilerinin, maaşlarının, primlerinin, izinlerinin ve benzeri haklarının belirlenmesi, hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilmesi, doğum günü kutlaması veya çalışanlar veya onların yakınları lehine olan benzeri diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesi ya da yardımlarda bulunulması, anket ve oylamalar ile çalışanların görüşünün alınması, şirket tanıtım ve reklamlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, sözleşmeye ve hukuka aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi; referansların kontrolü, güvenli çalışma uygulamalarının sağlanması, personelin sisteme girişlerinin ve personel devamsızlıklarının kontrolü ve yönetimi, ileride Şirket ile çalışanlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Şirket’in birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi, işten ayrılmalarda iş geliştirme ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışan görüşlerinin alınması amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
 
3.3 Müşterilerimizin Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 
Şirketimiz müşterilerinin kişisel verileri:
Şirketimiz ile yapılan sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve diğer yasal, idari veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması için soru, talep ve iddiaların yanıtlanması, müşteri hesabı ile ilgili sorunların tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, Şirket’in uygulamalarının ve hizmetlerinin tanıtılması, bildirilmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, Şirketimizin verdiği hizmetler sebebiyle müşterilerimize fatura düzenlenmesi, organizasyonlara müşterilerimizin davet edilmesi, davet listelerinin oluşturulması, organizasyonların planlanması, müşterilerimizle bu süreçte iletişime geçilmesi, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar analizi yapılması ve müşteri portföyü oluşturulması, talepleri doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirlenen ilkeler kapsamında anket ve oylamalar ile müşterinin görüşünün alınması, ileride Şirket ile müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması, Şirket’in birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
 
3.4 Tedarikçilerimizin Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları
 
Şirketimiz’e herhangi bir şekilde ürün veya hizmet sunan gerçek kişilere ait kişisel veriler;
Tedarikçi ile yapılan sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi, tedarikçinin sözleşmesel yükümlülüklerine uygun davranıp davranmadığının denetlenmesi, özellikle tedarikçi tarafından sağlanan hizmet veya ürünün kalitesinin ve diğer niteliklerinin kontrol edilmesi, tedarikçilere ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi, şirket’in hizmet/ürün alım politika ve süreçlerinin yönetilmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, ileride Şirket ile tedarikçi arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, referans olunması, grup şirketlerimize veya iş ortaklarımıza tedarikçiden hizmet alınabileceğinin belirtilmesi, Şirket’in, birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
 
4. Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları
 
Kişisel Verileriniz, insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Şirketimiz’in ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirketimiz kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi faydalandırmak için çalışmaların yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin talep, ihtiyaç ve isteklerinize göre özel hale getirilerek sizlere önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimiz’e talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.
 
5. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler
 
Kişisel Verileriniz; hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığı şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.
 
6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
 
Şirket, temel ilke olarak ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmasını esas almaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler Şirket o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri veya ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ise, Şirket ilgili mevzuat açısından saklanma sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin belirlenmesinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri esas alınmaktadır. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 
7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 
Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bunun yanında 6698 Sayılı Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurarak, formda belirtilen kanallarla şirketimize iletebilirsiniz.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği önemli olup, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde şirketimize bildirmeniz önem arz etmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEP FORMU ‘nu indirmek için tıklayınız…